***Forex: euro risale dopo Ifo, euro/dollaro a 1,3922 $***

FACEBOOK TWITTER LINKEDIN

Forex: euro risale dopo Ifo, euro/dollaro a 1,3922 $