***B. Italease: nove mesi 06, +79,4% utile netto a 128,4 mil. euro***

FACEBOOK TWITTER LINKEDIN

B. Italease: nove mesi 06, +79,4% utile netto a 128,4 mil. euro.